cdf39a72-a162-4aa9-ac31-53554302365d Kaufmann

URI http://uri.gbv.de/terminology/person_role/cdf39a72-a162-4aa9-ac31-53554302365d
Notation cdf39a72-a162-4aa9-ac31-53554302365d
Identifier http://vocab.getty.edu/aat/300025245
Label Kaufmänner
Händler
Merchanten
Merchant'sen
Merchants'en
Tradersen
Comerciantees
Koopmannl
Koopluinl
Hinweis Buyers and sellers of commodities for profit.en
Compradores y vendedores de artículos para beneficio.es
Personen die handelsproducten kopen of verkopen om winst te maken.nl
KOS person_role Beruf / Tätigkeit von Person
publisher Verbundzentrale des GBV (VZG)
created 2016-12-06
issued 2016-12-06
modified 2019-12-11

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-30T08:01:38+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fperson_role%2Fcdf39a72-a162-4aa9-ac31-53554302365d 730 ms 1