be83c4d0-76f0-4b7b-b996-6a85e3b0b160 Lineares Projekt

URI http://uri.gbv.de/terminology/nld_project/be83c4d0-76f0-4b7b-b996-6a85e3b0b160
Notation be83c4d0-76f0-4b7b-b996-6a85e3b0b160
KOS nld_project Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege: Projekt
Unterbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/nld_project/3c9db5cd-065e-4e49-b026-2cba9d55185a Erdgas Nord-West-Anbindungsleitung (NOWAL)
http://uri.gbv.de/terminology/nld_project/48d589e5-16a6-4cff-9f92-62e5f560db18 Nordeuropäische Erdgasleitung (NEL)
http://uri.gbv.de/terminology/nld_project/726d852b-67f3-4aa1-ad1c-2d2f6fa59098 SuedLink 525 kV-Leitungen Erdkabel
http://uri.gbv.de/terminology/nld_project/ab9752c3-bd4c-4ee5-b0fe-0831f59d3d1b Pipeline Stade - Teutschenthal (PST)
http://uri.gbv.de/terminology/nld_project/ce81bdf9-2691-41cd-b5e5-a37bcd132d04 Erdgastransportleitung Nr. 6 (Hannoverleitung)
publisher Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
created 2022-11-08
issued 2022-11-08
modified 2022-11-10

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-27T06:53:05+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fnld_project%2Fbe83c4d0-76f0-4b7b-b996-6a85e3b0b160 908 ms 1