bbb34831-5a18-4173-8fc4-70e407d8195c Forschungseinrichtung

URI http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/bbb34831-5a18-4173-8fc4-70e407d8195c
Notation bbb34831-5a18-4173-8fc4-70e407d8195c
KOS nld_number_range Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege: Nummernkreis Maßnahmen
Unterbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/019fdba2-d83f-4759-976b-b7d62d26af4e UNI_HH
http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/03282bf9-10ad-4765-bc36-022f5fc1141e NIHK
http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/4e711d30-dc6b-4202-aa71-34ecc13bf7d1 UNI_OS
http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/ab992337-8a2e-457e-9124-07c4b9360afc UNI_GOE
publisher Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
created 2022-11-07
issued 2022-11-07
modified 2022-11-10

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-27T05:44:07+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fnld_number_range%2Fbbb34831-5a18-4173-8fc4-70e407d8195c 870 ms 1