8c560cc1-98f1-4e7b-a33b-8205ce949e4d Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege

URI http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/8c560cc1-98f1-4e7b-a33b-8205ce949e4d
Notation 8c560cc1-98f1-4e7b-a33b-8205ce949e4d
KOS nld_number_range Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege: Nummernkreis Maßnahmen
Unterbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/19fb6b92-230c-4a78-baf0-075d9639fedd NLD_MON
http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/257e2477-9423-4d35-8ce4-5502eba1c1aa NLD_INV
http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/4cda96bf-d2c7-46c2-9688-5053a21601e6 NLD_H
http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/5e7ccbd5-9093-42db-9ab8-727f0db40b30 NLD_OL
http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/a373bec7-c4d1-430a-bc47-fedaf72d030c NLD_AMN
http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/b9851feb-fcc8-4637-8796-f421f003b617 NLD_BS
http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/d019a8a1-98cb-44ea-88b0-da3af1b60e49 NLD_JGA
http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/e02a21f0-c32a-44ea-a430-6f8e460e17d0 NLD_BAR
http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/e8e92b58-05c5-42d6-8184-e7578da1e193 NLD_NAT
http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/f2a8ae0e-badd-4a7f-9e41-fc74c6b950f8 NLD_LG
http://uri.gbv.de/terminology/nld_number_range/f9b95513-9263-4840-afb4-011a62d85521 NLD_MOO
publisher Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
created 2022-11-07
issued 2022-11-07
modified 2022-11-10

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-27T07:09:51+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fnld_number_range%2F8c560cc1-98f1-4e7b-a33b-8205ce949e4d 887 ms 1