66f3a0d7-5d5a-48b3-9328-7a388de16a70 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

URI http://uri.gbv.de/terminology/nld_measure_reason/66f3a0d7-5d5a-48b3-9328-7a388de16a70
Notation 66f3a0d7-5d5a-48b3-9328-7a388de16a70
KOS nld_measure_reason Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege: Maßnahmenursache
Unterbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/nld_measure_reason/7d5b0549-569b-446e-b3ce-7f4cf8a915ba Gartenarbeiten
http://uri.gbv.de/terminology/nld_measure_reason/e1bdc3a7-c018-4584-9ba3-2dfca9372fad Fischerei
http://uri.gbv.de/terminology/nld_measure_reason/ef30c706-f8eb-462c-a5a0-dcf1d3648e36 Landwirtschaft
http://uri.gbv.de/terminology/nld_measure_reason/f282c6d3-1d69-47ae-a869-6fe0b2b4bbe4 Forstwirtschaft
publisher Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
created 2022-07-11
issued 2022-07-11
modified 2022-11-10

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-22T19:34:27+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fnld_measure_reason%2F66f3a0d7-5d5a-48b3-9328-7a388de16a70 845 ms 1