Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege: Ausweisungsstatus

URI http://uri.gbv.de/terminology/nld_designation_status/
Notation nld_designation_status
Definition Die niedersächsischen Ausweisungsstatus
Lizenz http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Oberste Begriffe 048295c7-3191-4b7c-9771-f3c45637c03b Prüffall
29945c9d-96cc-4b69-a057-f31e806abc91 Bodendenkmal (gemäß § 3 Abs. 4 NDSchG)
3daf9925-5fec-4cdf-ad66-3532809ed5e8 Bewegliches Denkmal (gemäß § 2 Abs. 2 S. 3 BremDSchG)
4db20455-ede0-4425-8166-65f13bb2f89a Grabungsschutzgebiet (gemäß § 16 Abs. 1 NDSchG)
54d1f9d4-d055-4fcb-8fe9-bd31dd520e94 Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
6016dfc8-000d-41d8-8ba9-aa09ddda6190 Grabungsschutzgebiet (gemäß § 17 Abs. 1 BremDSchG)
69d66137-70bb-4d14-9207-24873ee8a8ce Bodendenkmal (gemäß § 2 Abs. 2 S. 4 BremDSchG)
7a30adbc-6e0d-4a88-9960-3b4a95347328 Bewegliches Denkmal (gemäß § 3 Abs. 5 NDSchG)
7eb175f5-32cd-4849-a2dd-1d46e039fdc4 Archäologische Fundstelle
ae4e4c47-5d6a-43c1-b048-bf02c892a249 Einzeldenkmal (gemäß § 3 Abs. 2 NDSchG)
b753e003-c2f7-4b85-86a0-304180939e88 Teil einer Gruppe baulicher Anlagen (gemäß § 3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
cbf30ab5-8a9d-4168-a775-0c32dc9751fc Falsifizierte Fundstelle
e5993e74-7f1f-4183-933e-1a1303e1f9cf Teil eines Baudenkmals (gemäß § 3 Abs. 3 S. 2 NDSchG)
f3bf4ce6-6d48-4a56-9ff7-8346d2ee1393 Denkmal der Erdgeschichte (gemäß § 3 Abs. 6 NDSchG)
publisher Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
created 2022-07-04
issued 2022-07-04
modified 2022-12-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-30T13:32:14+02:00 http://api.dante.gbv.de/voc/nld_designation_status?properties=%2A 174 ms 1
2023-03-30T13:32:15+02:00 http://api.dante.gbv.de/voc/nld_designation_status/top?properties=notation 632 ms 14