789cf4ca-67e3-4a99-a704-634b343fd513 EPSG 31466: Gauß-Krüger Zone 2

URI http://uri.gbv.de/terminology/nld_coordinate_reference_system/789cf4ca-67e3-4a99-a704-634b343fd513
Notation 789cf4ca-67e3-4a99-a704-634b343fd513
44502587
KOS nld_coordinate_reference_system Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege: Koordinatenreferenzsystem
publisher Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
created 2022-07-14
issued 2022-07-14
modified 2023-02-14

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-22T19:44:24+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fnld_coordinate_reference_system%2F789cf4ca-67e3-4a99-a704-634b343fd513 674 ms 1