10692657-c346-4b1a-8bbf-4a536cde9620 EPSG 31468: Gauß-Krüger Zone 4

URI http://uri.gbv.de/terminology/nld_coordinate_reference_system/10692657-c346-4b1a-8bbf-4a536cde9620
Notation 10692657-c346-4b1a-8bbf-4a536cde9620
44502589
KOS nld_coordinate_reference_system Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege: Koordinatenreferenzsystem
publisher Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
created 2022-07-14
issued 2022-07-14
modified 2023-02-14

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-22T19:37:33+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fnld_coordinate_reference_system%2F10692657-c346-4b1a-8bbf-4a536cde9620 639 ms 1