e4c0fada-9e61-48aa-bd4c-b07d72337d58 Vorrömische Eisenzeit

URI http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/e4c0fada-9e61-48aa-bd4c-b07d72337d58
Notation e4c0fada-9e61-48aa-bd4c-b07d72337d58
12103389
KOS nld_chronology Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege: Zeitstellung
Übergeordnet http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/767d1c35-ac93-4f64-b511-f7b159cf5010 Urgeschichte
http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/364954e3-da4b-4942-8548-3ae9ec7ec2aa Metallzeit
Oberbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/364954e3-da4b-4942-8548-3ae9ec7ec2aa Metallzeit
Unterbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/1602ff0e-346f-45c8-b5db-df94e324864c Mittlere Vorrömische Eisenzeit
http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/470e91d8-ee4b-47c0-bfa5-77f315f81873 Ältere Vorrömische Eisenzeit
http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/5a58070e-0925-45c4-995f-fd61f3c01188 Latènezeit
http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/a5f1e68f-254c-4f42-954d-c22dc04a7c42 Jüngere Vorrömische Eisenzeit
http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/c82f7cb3-45a0-49a2-b6f8-1f2e3f83195e Späte Vorrömische Eisenzeit
http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/e1c39182-2fc4-4d74-98b7-83aecb2287ec Frühe Vorrömische Eisenzeit (Montelius Periode VI)
http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/ff9eee05-dd38-4d61-83df-aa75074a100a Hallstattzeit
publisher Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
created 2022-11-08
issued 2022-11-08
modified 2023-03-14

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-22T19:24:54+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fnld_chronology%2Fe4c0fada-9e61-48aa-bd4c-b07d72337d58 1013 ms 1