Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege: Zeitstellung

URI http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/
Notation nld_chronology
Definition Die Liste der in den Datenbanken des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege genutzen Zeitstellungen.
Lizenz http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Oberste Begriffe 028d48e4-9eb6-4caa-b9db-cd90498eab91 Mesolithikum
0b7919eb-81a0-4a4d-a42a-18500ffc3b0e Bronzezeit
42f84661-9349-4546-971e-e80467956acf Völkerwanderungszeit
60055ff0-be22-4492-ab91-71edc37ee3e6 Römische Kaiserzeit
86b63adc-f134-44ba-a12d-951973f9e15f Erdgeschichte
90800b39-b407-4219-9732-6b031413c256 Mittelalter
9357ef24-6925-4e15-b3d9-2beb78fd429e Neuzeit
aa8ae887-d627-4451-83c9-ac64ef8c606a Neolithikum
b4601b14-b2fd-4633-af02-7f85aebd6329 Paläolithikum
e4c0fada-9e61-48aa-bd4c-b07d72337d58 Vorrömische Eisenzeit
publisher Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
created 2022-12-07
issued 2022-12-07
modified 2022-12-07

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-02-08T19:02:13+01:00 http://api.dante.gbv.de/voc/nld_chronology?properties=%2A 165 ms 1
2023-02-08T19:02:13+01:00 http://api.dante.gbv.de/voc/nld_chronology/top?properties=notation 533 ms 10