Klaus Mollenhauer Gesamtausgabe - Dokumenttyp

URI http://uri.gbv.de/terminology/kmg_documenttype/
Notation kmg_documenttype
Hinweis Kontaktinstitution: SUB Göttingen, Gruppe Metadaten und Datenkonversion
Sprachen de
Oberste Begriffe http://uri.gbv.de/terminology/kmg_documenttype/1146377d-804b-48d1-812c-63f0b25c21f5 Literaturliste
http://uri.gbv.de/terminology/kmg_documenttype/319a6b47-ca5f-4d2b-b692-811d15447800 Empirischer Befund/Forschung
http://uri.gbv.de/terminology/kmg_documenttype/51222912-6658-439b-ad05-ae621282b1e7 Anleitung
http://uri.gbv.de/terminology/kmg_documenttype/7ae35ff6-bc13-462b-ae26-cfa8754a8c7a Korrespondenz
http://uri.gbv.de/terminology/kmg_documenttype/7c1555a6-276e-4345-8323-a25d1ee32bf7 Forschungsbericht
http://uri.gbv.de/terminology/kmg_documenttype/7e35dd64-9668-4834-a443-6a0b1cc9f76d Seminarreflexion
http://uri.gbv.de/terminology/kmg_documenttype/88aa5c1f-60d1-4531-a9ad-d70e7875c4ec Manuskript/Typoskript
http://uri.gbv.de/terminology/kmg_documenttype/b28ddfd8-e509-4233-975b-14590e9d718a Notiz
http://uri.gbv.de/terminology/kmg_documenttype/ba0c3e8b-0403-426a-bdb7-6bd76cf57c2f Konzeption
http://uri.gbv.de/terminology/kmg_documenttype/be75dad7-80c6-4db2-bdb8-857e5e14a779 Protokoll
publisher Max-Ferdinand Zeterberg
created 2019-10-14
issued 2019-10-14
modified 2020-04-24

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-06-15T07:57:05+02:00 http://api.dante.gbv.de/voc/kmg_documenttype?properties=%2A 63 ms 1
2021-06-15T07:57:05+02:00 http://api.dante.gbv.de/voc/kmg_documenttype/top?properties=notation 279 ms 10