Klaus Mollenhauer Gesamtausgabe - Dokumenttyp

URI http://uri.gbv.de/terminology/kmg_documenttype/
Notation kmg_documenttype
Hinweis Kontaktinstitution: SUB Göttingen, Gruppe Metadaten und Datenkonversion
Definition Klaus Mollenhauer Gesamtausgabe - Dokumenttyp
Sprachen de
Oberste Begriffe http://uri.gbv.de/terminology/kmg_documenttype/7f2f32c0-9127-4832-bbcc-802c561ea889 Form
http://uri.gbv.de/terminology/kmg_documenttype/7f9b004e-124a-4620-baac-b4d69d4ed94b Status
publisher Max-Ferdinand Zeterberg
created 2019-10-14
issued 2019-10-14
modified 2022-01-20

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2022-05-27T16:50:10+02:00 http://api.dante.gbv.de/voc/kmg_documenttype?properties=%2A 104 ms 1
2022-05-27T16:50:11+02:00 http://api.dante.gbv.de/voc/kmg_documenttype/top?properties=notation 454 ms 2