6c44485a-9939-43a4-b6a0-b18cb59a646e Membranophone

URI http://uri.gbv.de/terminology/hornbostelsachs/6c44485a-9939-43a4-b6a0-b18cb59a646e
Notation 6c44485a-9939-43a4-b6a0-b18cb59a646e
2
KOS hornbostelsachs Hornbostel-Sachs-Systematik
Unterbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/hornbostelsachs/0dde0d5f-8288-40a7-b470-89ed0333552a - Schlussteilung
http://uri.gbv.de/terminology/hornbostelsachs/571ae838-4ed0-424e-861b-14f0eeb37c1b Schlagtrommeln
http://uri.gbv.de/terminology/hornbostelsachs/5ca5c11d-68bd-407f-aa8f-e487bcbf0493 Ansingtrommeln
http://uri.gbv.de/terminology/hornbostelsachs/ec1cdc38-b516-4f58-a23f-6814d7812234 Reibtrommeln
publisher Erich Moritz von Hornbostel und Curt Sachs
created 2017-05-11
issued 2017-05-11
modified 2018-11-29

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-22T20:19:07+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fhornbostelsachs%2F6c44485a-9939-43a4-b6a0-b18cb59a646e 826 ms 1