3137 Ausrufung des Kriegsrechts (13.12.1981)

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/a81fb214-735f-497b-b2cc-a6a56110068d
Notation 3137
0137
Label Ausrufung des Kriegsrechts (13.12.1981)
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-07-25T16:48:17+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2Fa81fb214-735f-497b-b2cc-a6a56110068d 420 ms 1