cc88d6d0-c5aa-425f-b51b-8b55e3ea6594 graviert

URI http://uri.gbv.de/terminology/kenom_technique/cc88d6d0-c5aa-425f-b51b-8b55e3ea6594
Notation cc88d6d0-c5aa-425f-b51b-8b55e3ea6594
16
82
50
30
Label Gravierung
nachgraviert
KOS kenom_technique Kenom: Technik
Siehe auch http://d-nb.info/gnd/4191438-7
https://ikmk.smb.museum/ndp/herstellungtyp/29
publisher KENOM, c/o Frank Dührkohp, Digitale Bibliothek, Verbundzentrale des GBV (VZG), Platz der Göttinger Sieben 1, 37073 Göttingen
created 2022-03-21
issued 2022-03-21
modified 2022-03-22

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-05-28T08:15:17+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fkenom_technique%2Fcc88d6d0-c5aa-425f-b51b-8b55e3ea6594 758 ms 1