4191 III Rozbiór Polski (1795)

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/b13191de-cabf-45fe-9fce-586166e8d9cc
Notation 4191
0906
4727
0496
Identifier https://d-nb.info/gnd/4175070-6
Label III Rozbiór Polski (1795)
Dritte Teilung Polens (1795)
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-09-18T03:08:08+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2Fb13191de-cabf-45fe-9fce-586166e8d9cc 3 ms 1