Beziehungen zwischen Körperschaften

URI http://uri.gbv.de/terminology/corporate_relation/
Notation corporate_relation
Sprachen de, en
Oberste Begriffe http://uri.gbv.de/terminology/corporate_relation/0303febb-d45c-4f2e-8952-356e862a33ee Nachfolgende Körperschaft
http://uri.gbv.de/terminology/corporate_relation/1d325414-8496-4dae-8cb4-c1a0335626ab Administrative Überordnung der Körperschaft
http://uri.gbv.de/terminology/corporate_relation/a8193c03-8b9e-495b-8b27-22cd242fd725 Vorherige Körperschaft
http://uri.gbv.de/terminology/corporate_relation/fed59ae5-a7a5-42d3-8bcf-90cfbd24520b In Beziehung stehende Körperschaft
publisher Verbundzentrale des GBV (VZG)
created 2019-11-27
issued 2019-11-27
modified 2020-04-24

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-04-20T13:03:17+02:00 http://api.dante.gbv.de/voc/corporate_relation?properties=%2A 61 ms 1
2021-04-20T13:03:17+02:00 http://api.dante.gbv.de/voc/corporate_relation/top?properties=notation 234 ms 4