ger Mundart Walliserdeutsch (Zermatt)

URI https://uri.gbv.de/terminology/dante/3c5ecc6d-2712-4004-a195-b3373d064d47
Notation ger
Identifier http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/ger
http://d-nb.info/gnd/107500442X
Label Zermatter Mundart
KOS http://uri.gbv.de/terminology/dante/987c1766-0524-4345-8aa1-89b368ca3b6d Sprachen (GND)
publisher Deutsche Nationalbibliothek
created 2017-05-03
issued 2017-05-03
modified 2017-05-03

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2017-09-24T03:17:26+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=https%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fdante%2F3c5ecc6d-2712-4004-a195-b3373d064d47 406 ms 1