DE-He93 EMBL European Molecular Biology Laboratory, Szilárd Library

URI https://ld.zdb-services.de/resource/organisations/DE-He93
Notation DE-He93
Identifier https://uri.gbv.de/organization/isil/DE-He93
http://lobid.org/organisations/DE-He93
Label Heidelberg EMBL Szilárd Lib.
Definition Meyerhofstr. 1 69117 Heidelberg
KOS isil ISIL-Datei der Deutschen ISIL-Agentur in der Staatsbibliothek zu Berlin
location
publisher International Organization for Standardization (ISO)
created 2022-08-15
issued 2022-08-15
modified 2022-08-15

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2022-08-19T13:53:53+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=https%3A%2F%2Fld.zdb-services.de%2Fresource%2Forganisations%2FDE-He93 248 ms 1