DE-B11e Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Institut für Museumsforschung, Bibliothek

URI https://ld.zdb-services.de/resource/organisations/DE-B11e
Notation DE-B11e
Identifier https://uri.gbv.de/organization/isil/DE-B11e
http://lobid.org/organisations/DE-B11e
Label Berlin SMB Museumsforschung
Definition In der Halde 1 14195 Berlin
KOS isil ISIL-Datei der Deutschen ISIL-Agentur in der Staatsbibliothek zu Berlin
location
publisher International Organization for Standardization (ISO)
created 2022-08-15
issued 2022-08-15
modified 2022-08-15

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2022-08-20T04:36:32+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=https%3A%2F%2Fld.zdb-services.de%2Fresource%2Forganisations%2FDE-B11e 255 ms 1